Oferta!

Nasz ośrodek, dzięki naszemu mediatorowi, Bartłomiejowi Duda, który uzyskał pozytywną rekomendację Ośrodka Mediacji przy Międzynarodowym Instytucie Rozwoju Synergia i Akademii Bliżej, prowadzi sprawy z zakresu postępowań cywilnych, rodzinnych i gospodarczych.
Ośrodek Mediacyjny przy Stowarzyszeniu PoMocny Sztab jest wpisany na listę ośrodków mediacji prowadzoną przez Sądy Okręgowe w Polsce.

Koszty mediacji

Mediacja pozasądowa

W przypadku mediacji, do której doszło nie na podstawie postanowienia sądu, wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków wynikają z cennika ośrodka mediacyjnego lub strony uzgadniają je razem z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.

Wychodząc jednak na przeciw wielu potrzebom i przeszkodom, które życia stawia przed tymi, którzy potrzebują pomocy, jako Ośrodek Mediacyjny przy Stowarzyszeniu PoMocny Sztab, postanowiliśmy każdą sprawę traktować indywidualnie i, w związku z tym, nie prezentujemy sztywnego cennika. Wszystkie koszty są ustalane indywidualnie i w żadnej z prowadzonych spraw, których stronami będą osoby indywidualne, koszty nie przekroczą tych, które podyktowane są przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym  (Dz.U. z 2016 r. poz. 921).

Mediacja sądowa

Mediacja w sprawach: cywilnych, gospodarczych, rodzinnych

Do kosztów mediacji należą: wynagrodzenie mediatora i wydatki związane z przeprowadzeniem mediacji (art. 1835 k.p.c.). 

Wysokość wynagrodzenia mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych wszczętego na podstawie skierowania sądu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym  (Dz.U. z 2016 r. poz. 921).

W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:

1) przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

2) wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;

3) korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.

Wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji co do zasady ponoszą strony.

Koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd i zakończonej ugodą znosi się wzajemnie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej (art. 1041 k.p.c.).

Niezależnie od wyniku sprawy sąd może włożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów powstałych wskutek oczywiście nieuzasadnionej odmowy poddania się mediacji (art. 103 § 1 i 2 k.p.c.).

Sąd z urzędu zwraca stronie trzy czwarte uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy (art. 79 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 755).